WebQuiz Veehouderij - Agrarisch Natuurbeheer (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende over agrarisch natuurbeheer en de mogelijkheden voor de melkveehouderij? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

1. Wat is SOVON?

  Dat is de Stichting Onderwijs Voor Ondernemende Natuurboeren
  Dat is de Vereniging voor Vogelonderzoek in Nederland
  Dat is de Subsidieregeling Ondernemerschap Voor Ontwikkeling Natuur

 

2. Waarvoor staat de afkorting RVO?

  Regionale Vogelbeschermings en Ornitologische vereniging
  Raad voor Omgevings onderzoek
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

3. Boeren die aan randenbeheer doen spuiten minder bestrijdingsmiddelen dan boeren die daar niet aan meedoen. Hoe komt dat?

  1. Als je aan randenbeheer doet krijg je geen vergoeding wanneer je alsnog bestrijdingsmiddelen spuit op je gewas.
  2. In de akkerranden zitten insecten als lieveheersbeestje en gaasvlieg. Deze insecten eten luizen op, waardoor je een spuitbeurt over kan slaan.
  Beide stellingen zijn waar
  Stelling 2 is waar
  Stelling 1 is waar

 

4. Het uitstellen van de maaidatum ten behoeve van weidevogels is een vorm van........

  Landschapsbeheer
  Perceelsbeheer
  Akkerrandenbeheer

 

5. Wat houdt agrarisch natuurbeheer in?

  1. Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor de natuur.
  2. Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men al het natuurbeheer waarvoor agrarische grond nodig is.
  alleen stelling 2 is waar
  Alleen stelling 1 is waar
  Stelling 1 en 2 zijn beide waar

 

6. Een boer kan ook meedoen aan particulier natuurbeheer, klopt dat?

  Nee, particulier grondbeheer wordt uitgevoerd door burgers die land opkopen van stoppende boeren.
  Ja, maar de boer moet dan wel volledig stoppen met zijn bedrijf.
  Ja, bij particulier natuurbeheer wijzigt de bestemming van landbouwgrond naar natuur, maar blijft de grond in bezit van de grondeigenaar.

 

7. Waarvoor staat de afkorting SNL?

  Stichting Natuur- en Landschapsbeheer
  Samenwerkingsverband Natuur- en Landschapsbeheer
  Subsidie Natuur- en landschapsbeheer

 

8. Hoe kan het dat in bepaalde gebieden waar agrarisch natuurbeheer plaatsvindt de weidevogelstand juist afneemt in plaats van toeneemt?

  1. Het voedselaanbod aan regenwormen en emelten neemt af door minder organisch te bemesten
  2. Predatie van de vogels door vossen
  Stelling 1 en 2 zijn beide waar
  Stelling 2 is waar
  Stelling 1 is waar

 

9. Wat is Natura 2000?

  Natura 2000 is een programma om de natuur te kunnen behouden in Europa.
  Natura 2000 is een systeem waarmee boeren de hoeveelheid agrarisch natuurbeheer op het bedrijf kunnen registreren.
  Natura 2000 is een instelling die vergunningen afgeeft voor agrarisch natuurbeheer.

 

10. Waarvoor staat de afkorting EHS?

  Europese Hydrologische Structuur
  Ecologische Hoofdstructuur
  Ecological Horticultural Services