WebQuiz Veehouderij - Agrarisch Natuurbeheer (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende over agrarisch natuurbeheer en de mogelijkheden voor de melkveehouderij? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

 

1. Wat is SOVON?

  Dat is de Vereniging voor Vogelonderzoek in Nederland
  Dat is de Stichting Onderwijs Voor Ondernemende Natuurboeren
  Dat is de Subsidieregeling Ondernemerschap Voor Ontwikkeling Natuur

 

2. Wat is Natura 2000?

  Natura 2000 is een instelling die vergunningen afgeeft voor agrarisch natuurbeheer.
  Natura 2000 is een systeem waarmee boeren de hoeveelheid agrarisch natuurbeheer op het bedrijf kunnen registreren.
  Natura 2000 is een programma om de natuur te kunnen behouden in Europa.

 

3. Waarvoor staat de afkorting SNL?

  Subsidie Natuur- en landschapsbeheer
  Samenwerkingsverband Natuur- en Landschapsbeheer
  Stichting Natuur- en Landschapsbeheer

 

4. Het uitstellen van de maaidatum ten behoeve van weidevogels is een vorm van........

  Perceelsbeheer
  Landschapsbeheer
  Akkerrandenbeheer

 

5. Wat houdt agrarisch natuurbeheer in?

  1. Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor de natuur.
  2. Onder agrarisch natuurbeheer verstaat men al het natuurbeheer waarvoor agrarische grond nodig is.
  alleen stelling 2 is waar
  Stelling 1 en 2 zijn beide waar
  Alleen stelling 1 is waar

 

6. Waarvoor staat de afkorting EHS?

  Ecological Horticultural Services
  Europese Hydrologische Structuur
  Ecologische Hoofdstructuur

 

7. Boeren die aan randenbeheer doen spuiten minder bestrijdingsmiddelen dan boeren die daar niet aan meedoen. Hoe komt dat?

  1. Als je aan randenbeheer doet krijg je geen vergoeding wanneer je alsnog bestrijdingsmiddelen spuit op je gewas.
  2. In de akkerranden zitten insecten als lieveheersbeestje en gaasvlieg. Deze insecten eten luizen op, waardoor je een spuitbeurt over kan slaan.
  Stelling 2 is waar
  Stelling 1 is waar
  Beide stellingen zijn waar

 

8. Waarvoor staat de afkorting RVO?

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Regionale Vogelbeschermings en Ornitologische vereniging
  Raad voor Omgevings onderzoek

 

9. Hoe kan het dat in bepaalde gebieden waar agrarisch natuurbeheer plaatsvindt de weidevogelstand juist afneemt in plaats van toeneemt?

  1. Het voedselaanbod aan regenwormen en emelten neemt af door minder organisch te bemesten
  2. Predatie van de vogels door vossen
  Stelling 1 is waar
  Stelling 2 is waar
  Stelling 1 en 2 zijn beide waar

 

10. Een boer kan ook meedoen aan particulier natuurbeheer, klopt dat?

  Ja, maar de boer moet dan wel volledig stoppen met zijn bedrijf.
  Ja, bij particulier natuurbeheer wijzigt de bestemming van landbouwgrond naar natuur, maar blijft de grond in bezit van de grondeigenaar.
  Nee, particulier grondbeheer wordt uitgevoerd door burgers die land opkopen van stoppende boeren.