Agrarisch Natuurbeheer niveau 3/4

Lees het volgende artikel.

 

Samen werken aan weidevogelbeheer; Sleutels tot succes


Landelijk gaan de weidevogels nog steeds achteruit. Maar er zijn plaatsen in Nederland waar het wel goed gaat met grutto, kievit en tureluur. Het zijn vaak open, waterrijke gebieden, soms weidevogelreservaten en soms graslanden waar boeren het beheer voeren. Vaak zijn het juist die gebieden waar de boeren samenwerking hebben gezocht. Met elkaar, in agrarische natuurverenigingen of weidevogelkringen, met vrijwilligers, met Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Dit zijn inspirerende voorbeelden waaruit blijkt dat het kan.

 

Zo is er het reservaat de Noordpolder, van Natuurmonumenten. Dertig boeren pachten er land en passen weidevogelbeheer toe. De stand van de tureluur en de grutto is er sinds de jaren zeventig verdrievoudigd, en de boeren staan er in de rij om land te mogen pachten. Dat succes is misschien ook deels te verklaren doordat de beheerder van Natuurmonumenten, Jan Roodhart, ook boer is geweest. Roodhart: "Je hebt begrip en kennis van twee kanten nodig. Je moet weten waarom de andere partij zo handelt, als ze handelt. Als dat er is, kun je praten. Dan ontstaat er respect en vertrouwen."

 

Het bovenstaande artikel is afkomstig van Veelzijdig Boerenland. Maak nu de volgende opdrachten.

 

 

 

1. Opdracht: Agrarisch Natuurbeheer

Lees de de pagina Natuurbeheer uit het dossier Multifunctionele Landbouw op de website van AgriHolland. Beantwoord daarna onderstaande vragen.

 

 

Leg uit wat agrarisch natuurbeheer inhoudt.

Hoe lang doen de boeren al aan een of andere vorm van agrarisch natuurbeheer? Geef een duidelijke uitleg bij je antwoord.
Om welke redenen zou een boer kunnen meedoen met agrarisch natuurbeheer?
Leg ook uit waarom een boer juist niet mee zou willen doen met agrarisch natuurbeheer.
Doet je eigen (stage)bedrijf ook mee met agrarisch natuurbeheer? Waarom wel of niet?

 

 

Bekijk de volgende website van het CBS. Op deze webpagina zie je vormen van Multifunctionele / verbrede landbouw en hoeveel bedrijven daaraan meedoen.

 

Hoeveel % van het totaal aantal boeren deed in 2009 mee met agrarisch natuurbeheer?

Hoeveel % van het totaal aantal boeren deed in 2011 mee met agrarisch natuurbeheer?
Is het percentage vanm 2011 gestegen ten opzichte van 2007? En hoe zit dat met 2008?

 

 

 

2. Opdracht: Vormen van agrarisch natuurbeheer

 

Er zijn diverse vormen van agrarisch natuurbeheer mogelijk.

 

Schrijf op welke vormen van agrarisch natuurbeheer er zijn.
 
  • Geef in je antwoord van alle vormen ook een duidelijk praktijkvoorbeeld.
Welke van de genoemde vormen zouden op je (stage)bedrijf mogelijk zijn?
 
  • Geef in je antwoord ook een duidelijk praktijkvoorbeeld.
Welke van de genoemde vormen zijn op je (stage)bedrijf absoluut NIET mogelijk?
 
  • Geef in je antwoord ook een duidelijk praktijkvoorbeeld.

 

 

 

 

3. Opdracht: Randenbeheer

 

Enkele vormen van agrarisch natuurbeheer kunnen positief uitwerken op de gewassen die worden geteeld. Bekijk de volgende site voor meer informatie.

 

Noem enkele voordelen van randenbeheer.
Wanneer meerdere boeren meedoen met randenbeheer is het effect groter. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.

 

Bekijk nu ook het volgende filmpje. Klik op de afbeelding om de film te starten.

 

In het filmpje wordt nog een ander voordeel van akkerranden genoemd. Welk voordeel is dat?

 

Ga nu zelf naar een akkerrand bij jou in de buurt. Neem deze insectenzoekkaart mee (digitaal of op papier).

 

Welke insecten heb jij kunnen waarnemen in de akkerrand?
Welke insecten die je hebt gevonden kunnen nuttig zijn voor de teelt van gewassen?

 

 

 

 

4. Opdracht: ANV's

 

Over heel Nederland verspreidt zijn er verenigingen te vinden voor agrarisch natuurbeheer (ook wel ANV's genoemd). Op de website Natuurbeheer.nu zijn links te vinden naar overkoepelende organisaties van ANV's. Bekijk voor het beantwoorden van onderstaande vragen de sites van deze organisaties.

 

Welke overkoepelende organisatie is verantwoordelijk voor de regio waarin je woont?
Welke hulp kan de overkoepelende organisatie bieden voor agrarisch natuurbeheerverenigingen?

 

Lees het artikel 'Sleutelrol voor ANV werkt' (pagina 16 en 17) en het artikel 'Professionalisering ANV's'. Anno 2012 verandert de rol van de overheid. In plaats van zo maar subsidie toe te kennen voor natuur geeft de overheid dit soort werkzaamheden steeds meer uit handen.

 

Welke rol gaat de ANV uit het artikel innemen?
Wat wordt bedoeld met 'Groen-Blauwe' diensten?

 

 

 

5. Opdracht: EHS en Natura 2000

 

In het dossier over multifunctionele landbouw komt ook de term EHS naar voren. Een deel van de EHS zou moeten worden beheerd door middel van agrarisch natuurbeheer. Bekijk ook het dossier EHS op de website www.groeneruimte.nl.

 

Wat betekent de term EHS?
Welke organisatie is verantwoordelijk voor het indelen van de EHS?
Wat moet volgens het dossier EHS die organisatie doen om ervoor te zorgen dat meer boeren overgaan op agrarisch natuurbeheer?
Wat wil Natura 2000 zeggen?
Welke richtlijnen vallen onder Natura 2000?

 

 

 

 

6. Opdracht: Weidevogelbeheer - Een dillema?

 

Bekijk de volgende film over weidevogels.

 

Welke oorzaken kunnen volgens de film worden aangewezen voor het verdwijnen van weidevogels?
Hoe zouden de genoemde problemen kunnen worden opgelost zodat weidevogels weer terugkomen?

 

Bekijk nu ook deze film.

 

Welke problemen kunnen met het genoemde systeem in de film worden opgelost?
Wat zijn nadelen van het systeem?

 

Je hebt nu twee films bekeken en enkele vragen daarover gemaakt. In de eerste film was er sprake van predatie door vossen. Als je goed gekeken hebt zag je dat de weilanden werden omringd door ruigten en bosjes. Deze ruigten en bosjes zijn ontstaan door een bepaalde vorm van natuurbeheer.

 

Leg in je eigen woorden uit: Gaan alle vormen van natuurbeheer wel goed samen? Geef een duidelijke uitleg bij je antwoord. Je mag hiervoor overleggen met je klasgenoten.

 

 

 

7. Opdracht: Maak een plan voor agrarisch natuurbeheer op je bedrijf.

 

Maak in groepen van 2 of 3 personen een plan voor agrarisch natuurbeheer op je bedrijf.
 

In het plan komen de volgende onderdelen te staan:

  • Welke vormen van agrarisch natuurbeheer ga je uitvoeren
  • Hoe wil je het gaan realiseren
  • Welke organisaties zou je willen inschakelen voor hulp
  • Financiën: hoe zorg je ervoor dat je plan betaald wordt (denk aan eventuele subsidies of andere inkomensmogelijkheden, informatie daarover is te vinden in het dossier)
  • Wat is de meerwaarde voor de natuur
  • Wat is de meerwaarde voor je bedrijf
Presenteer het plan aan je studiegenoten.

 

 

 

8. Opdracht: Test je kennis

 

Weet je genoeg van de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

 

9. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................